Ivana Martíncová - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Ozvěte se nám

Pro více informací o projektu nebo pro sjednání osobní schůzky nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo na 800 340 350

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 
Your data is protected.

Informace pro spotřebitele

ve smyslu § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) Zájemce je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 1. Budoucím prodávajícím, resp. subjektem poskytujícím službu rezervace, je společnost Trigema Stodůlky a.s., se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 00, IČ: 043 39 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 20884, coby vlastník a stavebník projektu PAPRSEK Stodůlky. Společnost Trigema Stodůlky a.s. je při uzavírání obchodních smluv zastupována společností Trigema Development s.r.o. na základě plné moci.
 2. Kontaktní údaje osoby oprávněné jednat se Zájemcem: Jitka Špinlerová, tel. +420 227 355 211 nebo mob. +420 227 019 667, e-mail spinlerova@trigema.cz.
 3. Budoucí prodávající nabízí v rámci projektu PAPRSEK Stodůlky k prodeji jednotky, jejichž podrobný popis (včetně vysvětlivek k jednotlivým použitým pojmům) je uveden zde www.bydleni-stodulky.cz. Zároveň v procesu prodeje Budoucí prodávající nabízí službu rezervace, jejímž obsahem je závazek Budoucího prodávajícího nenabízet předmět budoucího převodu dalším osobám a neuzavřít s dalšími osobami ani jinou smlouvu ve vztahu k prodeji předmětu budoucího převodu. Popis postupu pro koupi bytu je uveden na adrese https://www.bydleni-stodulky.cz/stodulky/postup-koupe/.
 4. Ceník jednotek je dostupný na adrese https://www.bydleni-stodulky.cz/stodulky/cenik/, cena za rezervaci jedné jednotky činí 100.000 Kč (včetně DPH). Ceny jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění (kromě daně z nabytí nemovitostí tam, kde je tato daňová povinnost relevantní).
 5. Způsob uzavírání jednotlivých smluv a z toho plynoucích platebních povinností Zájemce a povinností spočívajících v dodání nemovitosti nebo plnění povinností z rezervační smlouvy jsou popsány na https://www.bydleni-stodulky.cz/stodulky/postup-koupe/.
 6. Veškerá smluvní dokumentace související s prodejem nemovitosti je zpracována v českém jazyce a pouze v tomto jazyce je možno smlouvu uzavřít.
 7. Každou uzavřenou smlouvu vždy obdrží Zájemce i Budoucí prodávající. V případě zájmu může do uzavřené smlouvy Zájemce nahlédnout u Budoucího prodávajícího.
 8. V souvislosti s realizací transakce nebudou kromě ceny a rezervačního poplatku s výjimkou úhrady ceny případných nadstandardů, budou-li požadovány Zájemce, a možného administrativního poplatku souvisejícího s výběrem nespolupracující banky (pokud je nákup realizován pomocí hypotéky), účtovány žádné další náklady na dodání nemovitosti.
 9. V případě vadného plnění (porušení závazku rezervovat doložením kopií uzavřené smlouvy prokazující porušení) je Zájemce oprávněn od rezervační smlouvy odstoupit a Budoucí prodávající mu v takovém případě vrátí rezervační poplatek v plné výši.
 10. Rezervační smlouva je uzavírána na dobu 14 dní od doručení písemné výzvy k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí Zájemci, Výzvu k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zašle Budoucí prodávající Zájemci do 30 dnů nabytí právní moci stavebního povolení pro Projekt, následně by měla být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní a celá transakce bude ukončena uzavřením kupní smlouvy a jejím vložením do katastru nemovitostí.
 1. Jsou-li jakékoli informace poskytovány prostřednictvím komunikace na dálku, neúčtuje si Budoucí prodávající za tento způsob komunikace žádné zvláštní poplatky. Standardní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku (telefon, e-mail apod.) účtované Zájemci jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb hradí Zájemce.
 2. Možné způsoby úhrady ceny za nemovitost jsou popsány na adrese https://www.bydleni-stodulky.cz/stodulky/postup-koupe/ způsob úhrady rezervačního poplatku a informace o přijímaných způsobech platby jsou popsány na adrese https://www.bydleni-stodulky.cz/stodulky/postup-koupe/.
 3. V daném případě se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nebo smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou.
 4. Možnosti, důvody a způsob odstoupení od rezervační smlouvy jsou uvedeny v rezervační smlouvě a také na adrese https://www.bydleni-stodulky.cz/.
 5. Možnosti, důvody a způsob odstoupení od rezervační smlouvy jsou uvedeny zde.
 6. V případě smlouvy uzavřené distančním způsobem může Zájemce i bez uvedení důvodu odstoupit od rezervační smlouvy do čtrnácti kalendářních dnů (14) od vzniku smlouvy (tj. kdykoliv do čtrnácti (14) kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl připsán rezervační poplatek na účet Budoucího prodávajícího). Formulář pro odstoupení od rezervační smlouvy je dostupný na tomto odkazu: zde a zájemce jej řádně vyplněný zašle nebo předá do sídla Budoucího prodávajícího ve lhůtě pro odstoupení.
 7. V případě rezervační smlouvy jde o smlouvu o poskytování služeb, s jejichž plněním Budoucí prodávající začne na základě výslovného požadavku Zájemce ještě ve lhůtě pro odstoupení (okamžitě po nabytí účinnosti rezervační smlouvy). V případě odstoupení od rezervační smlouvy tedy Zájemci nebude vrácen celý rezervační poplatek, ale pouze jeho část, která bude vypočtena podle následujícího vzorce: rezervační poplatek - [fixní platba za zahájení rezervace ve výši 30.000 * Y + (X x 3.000), kde X je počet dní mezi nabytím účinnosti rezervační smlouvy a doručením odstoupení a Y je počet rezervovaných jednotek.
 8. Vzájemné spory mezi Zájemcem a Budoucím prodávajícím řeší obecné soudy České republiky. Zájemce, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Budoucím prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Budoucího prodávajícího poprvé. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce.