Ivana Martíncová - 800 340 350 - prodej@trigema.cz

Ozvěte se nám

Pro více informací o projektu nebo pro sjednání osobní schůzky nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo na 800 340 350

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.

 

Odesláním formuláře přijímám podmínky zpracování osobních údajů společností Trigema - jejich zpracování proběhne za účelem zaslání odpovědi na zadaný podnět a případné vytvoření obchodní nabídky.


 
Your data is protected.

Postup koupě

Ústní rezervace

Rezervace bytu po dobu
3 pracovních dnů (telefonicky, emailem, kont. formulářem nebo osobně).
více

Rez. sml. (RS) - Osobní

Rezervační poplatek
100 000 Kč vč. DPH je splatný do 5 dnů od podpisu Rezervační smlouvy.
více

Zajištění financování

Důležitým milníkem při koupi bytu je zajištění finančních zdrojů. Vlastní zdroje nebo pomocí banky?
více

Smlouva o smlouvě budoucí (SSBK)

V rezervační lhůtě a po zajištění financování dojde
k podpisu SSBK.
více

Klientský výběr

Před realizací příslušných fází výstavby se provádí výběr z nabízených standardů.
více

Výstavba a kolaudace

Po dokončení výstavby, následné kolaudaci dojde ke složení zbývající části kupní ceny.
více

Převzetí bytu a kupní smlouva (KS)

Po podpisu KS dojde k předání bytu a je možné se stěhovat.
více

Zápis do katastru nem.

Vlastnické právo je do katastru zapsáno po uplynutí ochranné lhůty od podání návrhu na vklad.
více

Záruční lhůty

Záruka za jakost stavební části nemovitosti je 36 měsíců. Dálší záruky dle výrobců.
více

Ústní rezervace

Budoucí prodávající poskytuje možnost předběžné rezervace po dobu tří pracovních dnů. V této době nebude nemovitost nabízet nikomu jinému. Zájemce během této doby musí uzavřít rezervační smlouvu. Ústní rezervaci je možno provést telefonicky, emailem, kontaktním formulářem nebo osobně.

Po vypršení lhůty 3 dnů bez uzavření rezervační smlouvy bude nemovitost nabízena dalším zájemcům. S ústní rezervací nejsou spojeny žádné poplatky a je tedy možné ji kdykoli zrušit bez jakékoli sankce.

Budoucí prodávající si vyhrazuje možnost ústní rezervaci neprovést (např. v případě zneužívání systému jako je opakovaná rezervace bez následného uzavření rezervační smlouvy, rezervace více bytů v rámci Projektu, rezervace se zjevně nepravdivými údaji apod.)

Rezervační smlouva - Osobní uzavření

Po domluvě osobní schůzky s prodejcem dojde k setkání klienta v našem prodejním centru. Proběhne vysvětlení podmínek koupě nemovitosti a následné uzavření Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek 100 000 Kč vč. DPH je možno uhradit bezhotovostně bankovním převodem, a to do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy. Až po úhradě tohoto poplatku nabude Rezervační smlouva účinnosti.

Zajištění financování

Abychom vám zjednodušili proces koupě bytu, připravili jsme pro vás doporučené varianty financování pouze vlastními zdroji. Jedná se samozřejmě pouze o navrhovaný postup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umožňujeme vám v rámci možností financovat nákup podle sebe. Ceníková cena zůstává stejná bez ohledu na využití či nevyužití doporučeného postupu a není vázaná na žádné zvláštní podmínky.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SSBK)

V rezervační lhůtě a po zajištění financování dojde k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Ta stanoví, za jakých podmínek dojde k uzavření samotné kupní smlouvy. Hlavní podmínkou pak bude kolaudace Projektu. Do čtrnácti dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je Zájemce povinen uhradit 15 % z kupní ceny vč. DPH (od této částky bude odečten rezervační poplatek) na projektový účet vedený financující bankou Budoucího prodávajícího.

Klientský výběr

Vzhledem k tomu, že Projekt je realizován na základě pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení neumožňujeme klientské změny spočívající v úpravě bytové jednotky. Zejména se jedná o změny, které se dotýkají stavebního provedení, dispozičního uspořádání a nadstandardního vybavení interiéru a jeho příslušenství.

Před realizací příslušných fází výstavby je však možno provést výběr z nabízených standardů (obklady, dlažba, dveře, sanita). Zájemci může být nabídnuta možnost přiobjednání některého nadstandardního vybavení bytové jednotky (např. venkovních žaluzií apod.) v souladu s harmonogramem výstavby.

Výstavba, kolaudace

Předpokládaný termín dokončení výstavby – podzim 2024.

Po kolaudaci bude Zájemce vyzvání ke složení zbývající části kupní ceny na projektový účet vedený financující bankou Budoucího prodávajícího. Budoucí prodávající za podmínek sjednaných s financující bankou zabezpečí výmaz zástavního práva k předmětu budoucího převodu nejpozději do 60 dnů od úhrady této části kupní ceny (návrh na výmaz bude podán před návrhem na vklad vlastnického práva zájemce, ten však bere na vědomí, že po určitou krátkou dobu bude toto zástavní právo financující banky stále uvedeno v katastru nemovitostí).

Převzetí bytu a kupní smlouva (KS)

Předpokládaný termín – jaro 2025.

Podpis kupní smlouvy proběhne po vydání kolaudačního souhlasu a úhradě celé kupní ceny. Po podpisu kupní smlouvy dojde k předání bytu (podpisu předávacího protokolu) a Zájemce se může začít stěhovat. Od okamžiku předání bytu bude povinen hradit veškeré poplatky spojené s užíváním nemovitosti (a uzavřít smlouvy s dodavateli služeb a energií)

Zápis do katastru nemovitostí

Vlastnické právo Zájemce bude do katastru nemovitostí zapsáno po uplynutí ochranné lhůty od podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Zájemce.

Záruční lhůty

Budoucí prodávající poskytne Zájemci záruku za jakost stavební části nemovitosti v délce třiceti šesti (36) měsíců a u jeho zařizovacích předmětů a vybavení v délce stanovené jejich výrobci. Záruční doba počíná běžet ode dne vkladu vlastnického práva k nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí, tj. ode dne, kdy bude návrh na vklad vlastnického práva podán příslušnému katastrálnímu úřadu. Záruční doba týkající se společných částí trvá třicet šest (36) měsíců ode dne vzniku společenství vlastníků, tj. ode dne zápisu společenství vlastníků ve veřejném rejstříku. U dodávek výrobků a zařízení vybavení jednotek nebo společných částí je záruční doba stanovena jejich výrobci.

Postup při uplatňování reklamací upravuje Záruční (reklamační) řád.